Logo Ordenis
באַפעלדאַנקאו×Ŗיו×ŖפאÖøטאÖøהקאÖøנטאַקטלינקה
 
 
 
 
 
שענקען
שיקן SMS

Ļīųėčņå ŃĢŃ ķą ķīģåš 1881 ń ņåźńņīģ:
ORDENIS
÷ņī įū ļīęåšņāīāąņü.
Ńņīčģīńņü ńīīįłåķč’ 1.00ˆ

Ó āąń äīėęķū įūņü šąēšåųåķū ļėąņķūå SMS:
* TELE2.lv - ļīēāīķčņå ķą 1600 č āźėž÷čņå ōóķźöčž ļėąņķūõ SMS
* LMT - ļīēāīķčņå ķą 80768076 č āźėž÷čņå ōóķźöčž ļėąņķūõ SMS

Ļīųėčņå ŃĢŃ ķą ķīģåš 1394 ń ņåźńņīģ:
ORDENIS
÷ņī įū ļīęåšņāīāąņü.
Ńņīčģīńņü ńīīįłåķč’ 1.00ˆ

Ļīųėčņå ŃĢŃ ķą ķīģåš 14401 ń ņåźńņīģ:
ORDENIS
÷ņī įū ļīęåšņāīāąņü.
Ńņīčģīńņü ńīīįłåķč’ 1.00ˆļčųóņ
ļčńüģą č ńņąņüč

×žŃ–× Ń–×”×˜×¢×ØהטוואÖø Ā² קולטו×Ø ×˜×•×Øיזם אוק×Øיינא מעמאÖø×ØŃ–×Ö·×œ× ×™ קאÖøמפּלעקה מוזיי נאַצіאÖøנאַלני Ń–×”×˜×Öø×Øії וועליקאÖøї ×•×•Ń–×˜×˜×©×™×–× ×™×Ö·× ×Öøї ווіיני 1941-1945 ×ØאÖøקіוו "
×žŃ–× Ń–×”×˜×¢×ØהטוואÖø Ā² קולטו×Ø ×˜×•×Øיזם אוק×Øיינא מעמאÖø×ØŃ–×Ö·×œ× ×™ קאÖøמפּלעקה מוזיי נאַצіאÖøנאַלני Ń–×”×˜×Öø×Øії וועליקאÖøї ×•×•Ń–×˜×˜×©×™×–× ×™×Ö·× ×Öøї ווіיני 1941-1945 ×ØאÖøקіוו "
 
ליב קאÖøללעאַגועה, מי×Ø ×‘×Ö·×©×˜×¢×˜×™×§×Ÿ קאַבאÖøלע פון ā€‹ā€‹×Øעליק מאַטע×Øיאַלה זעלנע×Ø ×Ö·×™ דאÖøב×ØאÖøוואÖøלהקי, געשיקט אַ×Øטיקלען אי×Ø ×”×Öøט דיפּאַזאַטאַד אין אונדזע×Ø ×ž×•×–×™×™. מי×Ø ×•×•×¢×œ×Ÿ צו בעעמעה דאַנקען די×Ø ×¤Öæאַ×Ø ×’×¢× ×•×ž×¢×Ÿ זאÖø×Øג פון דע×Ø ×–×›Ö¼×Øון פון אונדזע×Ø ×–×¢×ž×œ×™×Ö·×§×Ö·.פּאÖøגיבשעגאÖø אויף לעטיש באÖøדן. מי×Ø ×”×Öøפן פÖæאַ×Ø ×•×•×™×™Ö·×˜×¢×Ø ×§×Öøואַפּע×Øיישאַן אין אַד×Ø×¢×”×™× ×’ ענינים פÖæאַ×Øבונדן צו פּע×Øפּעטשאַווייט דע×Ø ×–×›Ö¼×Øון פון זעלנע×Ø ×¤×•×Ÿ דעם ג×Øויהן פּאַט×ØיאÖøטיק מלחמה.

דויטש דיענהצטעללע פוטע×Ø ×©×˜×Ö·×Øבן בענאַטש×Øיטשטיגונג דע×Ø × Ć¤×˜×©×”×˜×¢×Ÿ ×Ö·× ×’×¢×”Ć¶×Øיגען וואÖøן געפאַללענען דע×Ø ×¢×”×¢×ž×Ö·×œ×™×’×¢×Ÿ דעוצטשען וועה×Øמאַטשט
דויטש דיענהצטעללע פוטע×Ø ×©×˜×Ö·×Øבן בענאַטש×Øיטשטיגונג דע×Ø × Ć¤×˜×©×”×˜×¢×Ÿ ×Ö·× ×’×¢×”Ć¶×Øיגען וואÖøן געפאַללענען דע×Ø ×¢×”×¢×ž×Ö·×œ×™×’×¢×Ÿ דעוצטשען וועה×Øמאַטשט
 
×”×¢×Ø ×’×¢×¢×”×Øטע×Ø ×›×¢×Ø ×‘×•×’×œ×Öøווה, דע×Øטש הע×Ø×Øן הענ×Øיק גליענקע אַוז דיע×Øבע×Øג ווו×Øדע שטאַ×Øבן בעהטש×Øיפטונג עינע×Ø ×¢×Øקעננונגהמאַ×Øקע (עם) ×–×•×”×˜Ć¤× ×“×™×’×§×¢×™×˜×©×Ö·×œ×‘×¢×Ø ×Ö·×Ÿ ונהע×Ø×¢ דיענהצטעללע Ć¼×‘×¢×Øמיטטעלט. ×“×™×¢×”×‘×¢×–Ć¼×’×œ×™×˜×© טעילע יטש יהנען מיט, דאַה דע×Ø ×¢×”×¢×ž×Ö·×œ×™×’×¢ ט×Øייגע×Ø ×©×˜×Ö·×Øבן עם מיט דע×Ø ×‘×¢×”×˜×©×Øיפטונג -8579 - האַנ.×¢×Ø×”.אַבט. ×Øענטגענ ×”×¢×™× ×¢×Øזעיט ווע×ØלאÖø×Øען ונד ×“×Ö·×¤Ć¼×Ø ×¢×™× ×¢ נוי מאַ×Øק ×¢×Øהאַלטען הוט, מיט דע×Ø ×¢×Ø ×‘×™×” העוטע באנוצע×Ø ×•×•×¢×ØהטשאÖøללען גילט.

×žŃ–× Ń–×”×˜×¢×ØהטוואÖø Ā² קולטו×Ø ×˜×•×Øיזם אוק×Øיינא מעמאÖø×ØŃ–×Ö·×œ× ×™ קאÖøמפּלעקה מוזיי נאַצіאÖøנאַלני Ń–×”×˜×Öø×Øії וועליקאÖøї ×•×•Ń–×˜×˜×©×™×–× ×™×Ö·× ×Öøї ווіיני 1941-1945 ×ØאÖøקіוו "
×žŃ–× Ń–×”×˜×¢×ØהטוואÖø Ā² קולטו×Ø ×˜×•×Øיזם אוק×Øיינא מעמאÖø×ØŃ–×Ö·×œ× ×™ קאÖøמפּלעקה מוזיי נאַצіאÖøנאַלני Ń–×”×˜×Öø×Øії וועליקאÖøї ×•×•Ń–×˜×˜×©×™×–× ×™×Ö·× ×Öøї ווіיני 1941-1945 ×ØאÖøקіוו "
 
ליב קאÖøנהטאַנטין! מי×Ø ××•×™×”×“×Øיקן אונדזע×Ø ×’×Øאַטאַטוד פÖæאַ×Ø ×“×™ הילף, הילף אין געפונען די קווו×Ø×¢ אÖø×Øט פון אונדזע×Ø ×¤Ö¼×ØאÖøהט לאַנדהמאַן אַנד×Øיי דמיט×Øיעוויטש אַלעקהעענקאÖø. באַקומען דיין אינפÖæאÖø×Øמאַציע מי×Ø ×”×Öøבן פּאַהט צו זייַן זון אַנאַטאÖøלי יי, וואה פÖæאַ×Ø ×¤×™×œ×¢ יאÖø×Øן, איז שאַ×Ø×£ פÖæאַ×Ø ×˜×Ö·×˜×¢ ×” ×¢×Øנהט צו באַצאÖøלן אַ באַזוך דאÖø×Øט צו דינען דעם זכּ×Øון ליב מענטשן, צו לייגן בלומען. דאַנקען צו אי×Ø, ×¢×” ווע×Øט מעגלעך.

וואַלעאַ זייצעוו אַאַ, האַ×ØאÖøוו, ניזשני נאÖøווגאÖø×ØאÖøד געגנט., ×Øוהלאַנד
וואַלעאַ זייצעוו אַאַ, האַ×ØאÖøוו, ניזשני נאÖøווגאÖø×ØאÖøד געגנט., ×Øוהלאַנד
 
ליב פ×Øיינט! א נידע×Øיק בויגן צו אי×Ø ×¤Öæאַ×Ø ××™×™×¢×Ø ×”×™×œ×£ מיין משפּחה. דאַנקען אי×Ø ×Ö·×œ×¢ דאַנקען די×Ø ×¤Öæאַ×Ø ×“×¢× פאַקט אַז די גאַ×Øדיאַנז פון דעם זכּ×Øון פון די האÖøוועטן מענטשן - די מענטשן פון דע×Ø ×’×¢×•×•×™× ×¢×Ø. ×”×Ŗּם אומו×Ŗ אין וועלט מלחמה צווייטע×Ø ×”××˜ ניט געווינען. איך שיקן אי×Ø ×“×™ נוליקע אי×Ø ×¤Ö¼×¢×Øטשאַהט ווי אַ טאַלאַנט צו די שטאÖøט פון האַ×ØאַטאÖøוו אין דע×Ø ×§×”×™×œ×” פון הט. ×”×¢×Øאַפים. געזונט צו אי×Ø. מאי גאÖøט העלפÖæן אי×Ø. אַלעקה